Custom Post Types, czyli Własne Typy Wpisów i jak je zrobić

WordPress nie kończy się tylko na tworzeniu stron i wpisów tak, jak rodzaje drinków nie kończą się na Mojito i Cuba Libre. Poznaj Własne Typy Wpisów.
custom post types

Custom Post Types, czyli Własne Typy Wpisów, to coś, czego nauczyłem się dość późno – po 7 latach pracy z WordPressem. I pokochałem, jak dziecko czipsy. Z tą różnicą, że od tego tyłek mi nie urośnie.

Czym są Custom Post Types?

WordPress posiada 3 główne typy wpisów: Strony, Wpisy i Własne Typy Wpisów. Na nich właśnie opiera się m.in. WooCommerce – wtyczka zmieniająca WordPress w sklep online. Ale Custom Post Types przydadzą się również, gdy np. chcesz na swojej stronie stworzyć Portfolio. I właśnie na takim przykładzie pokażę Ci, jak to zrobić.

Dodaj do pliku functions.php w swoim motywie potomnym:

/* --- WŁASNE PORTFOLIO --- */

function portfolio_post_type() {
  $labels = array(
    'name'        => 'Portfolio',
    'singular_name'    => 'Projekt',
    'menu_name'      => 'Portfolio',
    'all_items'      => 'Wszystkie projekty',
    'view_item'      => 'Zobacz projekt',
    'add_new_item'    => 'Dodaj nowy projekt',
    'add_new'       => 'Dodaj projekt',
    'edit_item'      => 'Edytuj projekt',
    'update_item'     => 'Aktualizuj',
    'search_items'    => 'Szukaj projektu',
    'not_found'      => 'Nie znaleziono',
    'not_found_in_trash' => 'Nie znaleziono'
  ); 
  $args = array(
    'label' => 'portfolio',
    'rewrite' => array(
      'slug' => 'portfolio'
    ),
    'description'     => 'DESCRIPTION',
    'labels'       => $labels,
    'supports'      => array( 'title', 'editor', 'thumbnail'),
    'taxonomies'     => array(),
    'hierarchical'    => false,
    'public'       => true, 
    'show_ui'       => true,
    'show_in_menu'    => true,
    'show_in_nav_menus'  => true,
    'show_in_admin_bar'  => true,
    'menu_position'    => null,
    'menu_icon'      => 'dashicons-id-alt',
    'can_export'     => true,
    'has_archive'     => true,
    'exclude_from_search' => false,
    'publicly_queryable' => true,
    'capability_type'   => 'post',
  );
  register_post_type( 'portfolio', $args );
} 
add_action( 'init', 'portfolio_post_type', 0 );

Tu wypada załączyć krótką legendę:

 • 'name' – to tytuł widoczny w Kokpicie w widoku wszystkich wpisów oraz w Menu.
 • 'singular_name' – tytuł widoczny w górnym pasku, pod „+Dodaj” .
 • 'menu_name' – to tytuł zakładki, widoczny w panelu bocznym Kokpitu.
 • 'add_new' – przycisk przy tytule we wszystkich wpisach.
 • 'all_items' – tytuł widoczny pod tytułem zakładki, odpowiadający wszystkim wpisom.
 • 'view_item' – link widoczny w górnym pasku obok „+Dodaj”.
 • 'edit_item' – etykieta edycji Wpisu.
 • 'search_items' – treść przycisku wyszukiwania na stronie wszystkich wpisów.
 • 'not_found''not_found_in_trash' – treść po wyszukiwaniu
 • 'label' – nazwa rodzaju posta pokazana w menu, zwykle w liczbie mnogiej.
 • 'rewrite' – wyzwala obsługę przepisywania linku dla tego typu postu. Domyślnie true, używając 'post_type' jako przyjaznego linku.
 • 'description' – krótkie opisowe streszczenie typu postu.
 • 'supports' – podstawowe funkcje obsługiwane przez typ postu. Może przyjmować wartości:
  • 'title' – tytuł
  • 'editor' – edytor tekstu
  • 'author' – autora
  • 'thumbnail' – miniaturę wpisu
  • 'excerpt' – wypis
  • 'trackbacks' – trackbacki, czyli wymiana informacji o linkach pomiędzy blogami
  • 'custom-fields' – własne pola
  • 'comments' – komentarze
  • 'revisions' – poprzednie wersje wpisów
  • 'page-attributes' – atrybuty wpisu (szablony i kolejność w menu), hierarchia musi być włączona
  • 'post-formats' – formaty wpisów
 • 'taxonomies' – tablica identyfikatorów taksonomii, które zostaną zarejestrowane dla typu postu. Taksonomie można zarejestrować później za pomocą register_taxonomy () lub register_taxonomy_for_object_type ().
 • 'hierarchical' – określa, czy typ wpisu jest hierarchiczny. Domyślnie false.
 • 'public' – określa, czy typ wpisu jest przeznaczony do publicznego użytku za pośrednictwem interfejsu administratora lub przez użytkowników front-endu. Chociaż domyślne ustawienia 'exclude_from_search', 'public__queryable', 'show_ui''show_in_nav_menus' są dziedziczone z 'public', każde z nich nie opiera się na tej relacji i kontroluje bardzo konkretną intencję. Domyślnie false.
 • 'show_ui' – określa, czy ma być generowany interfejs użytkownika do zarządzania tym typem postu w Kokpicie. Domyślna wartość jest taka, jak 'public'.
 • 'show_in_menu' – określa, gdzie wyświetlić typ wpisu w pasku bocznym Kokpitu. Aby zadziałało, 'show_ui' musi być true. Wartość domyślna jest taka sama jak 'show_ui'.
 • 'show_in_nav_menus' – udostępnia ten typ posta do wyboru w menu nawigacyjnym. Domyślna wartość jest taka, jaka jest w 'public'.
 • 'show_in_admin_bar' – udostępnia ten typ posta za pośrednictwem paska administratora. Wartość domyślna jest taka jak 'show_in_menu'.
 • 'menu_position' – określa pozycję w w pasku bocznym Kokpitu, w jakiej powinien się pojawić typ postu. Aby działać, 'show_in_menu' musi być true. Domyślnie null (na końcu).
 • 'menu_icon' – adres URL ikony używanej w tym menu. Możesz użyć pliku SVG , zachowując wymiary 20×20 px, albo wstawić nazwę ikony ze strony https://developer.wordpress.org/resource/dashicons/. Wstaw none, aby pozostawić puste. Domyślnie używana jest ikona postów.
 • 'can_export' – określa, czy ma być możliwy eksport wpisów. Domyślnie true.
 • 'has_archive' – określa, czy ma być dostępne archiwum postów. Domyślnie false.
 • 'exclude_from_search' – określa, czy posty tego typu mają być wykluczane z wyników wyszukiwania front-endu. Wartość domyślna to przeciwna wartość 'public'.
 • 'capability_type' – ciąg używany do budowania możliwości odczytu, edycji i usuwania. Domyślnie 'post'.

Kategorie w Custom Post Types

Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chcesz zdefiniować kategorie Własnych Typów Wpisów nie możesz ich zdefiniować za pomocą 'taxonomies' => array( 'category' ), ponieważ wtedy będziesz mieć wspólne kategorie zarówno dla Custom Post Types, jak i dla zwykłych Wpisów. Dlatego musisz dodać jeszcze:

/* --- WŁASNE KATEGORIE PORTFOLIO --- */

add_action( 'init', 'portfolio_tax' );

function portfolio_tax() {
 register_taxonomy(
 'kategorie-projektow',
 'portfolio',
 array(
  'label' => __( 'Kategorie projektów' ),
  'rewrite' => array( 'slug' => 'kategorie' ),
  'hierarchical' => true,
 )
 );
}